fbpx

Yemek hizmet alımı şartnamelerine; işçilerin mülakatla işe başlatılacağı yönünde hüküm konulabilir mi?

“Yemek hizmet alımı şartnamelerine; işçilerin mülakat yapılarak işe başlatılacağı yönünde hüküm konulabilir mi?” Bu soruyu Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi yetkilileri Catering Türkiye okurları için yanıtladı.

Bu hususta, KİK farklı İdare Mahkemesi ise farklı yönde karar vermiştir. Şöyle ki;

KİK’nun 12.09.2018 tarihli 2018/UH.I-1652 sayılı kararı;
“Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü ve Tebliğ açıklamaları kapsamında başvuru sahibinin şikâyete konu Teknik Şartname maddesi irdelendiğinde, şikâyete konu edilen Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin ihale konusu işte çalıştırılacak personelin hizmetin gerektirdiği ve idarece belirlenen şartlara uygun olup olmadığı hususunu sağlamakla sorumlu olan idarenin bu sorumluluğunu yerine getirmesi amacını taşıdığı, ihale konusu işin aksamadan uygun şekilde yürütülmesini sağlamak bakımından Teknik Şartname’de yapılan düzenlemenin personel istihdamıyla ilgili idareye yetki tanıdığı anlamına gelmediği, bu çerçevede söz konusu düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca idareye verilmiş olan hakkın kullanılması kapsamında kabul edilebileceği, ayrıca yine söz konusu düzenleme ile işlerin yürütülmesinin gerektirdiği şekilde personelin çalıştırılmasına yönelik olarak idare denetiminin sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmıştır.“ şeklindedir!

Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 27.11.2018 tarihli E:2018/210, K:2018/523 sayılı kararı ise;
“…Davacı şirketin üçüncü iddiasının incelenmesinden; a)bendindeki iddia yönünden; 
Yukarıdaki mevzuat hükümleri ile davacının iddiasının ve maddi olayın birlikte değerlendirilmesinden; Teknik Şartname’de yer alan mülakat komisyonu oluşturulması ve mülakatta kabul edilmeyen personelin firma tarafından çalıştırılamayacağına ilişkin şartın, yüklenicinin işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli seçme hakkını kısıtlayıcı olması ve bu kişilerin seçiminin komisyon marifetiyle yapılmasına yönelik düzenleme getirilmesi nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 76.26. maddesine açıkça aykırı olduğundan, bu konuda yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” yönündedir.


Yorumlar

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment